Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN............................................................................... 2

HOOFDSTUK 2 LEDEN/LIDMAATSCHAP KNWU......................................................... 2

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE INRICHTING............................................................ 3

HOOFDSTUK 4 HET DISTRICTSBESTUUR............................................................... 5

HOOFDSTUK 5 DE CONSUL.............................................................................. 5

HOOFDSTUK 6 DE DISTRICTSVERGADERING........................................................... 6

HOOFDSTUK 7 FINANCIËN............................................................................... 8

HOOFDSTUK 8 GESCHILLEN............................................................................. 9

HOOFDSTUK 9 OPHEFFING DISTRICT.................................................................. 9

HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALING....................................................................... 10

 

 

BIJLAGE: ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE KNWU DISTRICT ZUID-HOLLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 

Artikel 1

 HET DISTRICT

 

Het district Zuid-Holland, verder te noemen "het district", is één van de regionaal  ingerichte bestuursorganen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, verder te noemen "de KNWU".

Zij is de bundeling van de tot het district behorende, georganiseerde en aangesloten verenigingen en hun leden, de stichtingen en de leden van de KNWU, tezamen vormend "de districtsvergadering".

 

Artikel 2

GEEN RECHTSPERSOONLIJKHEID

 

Het district bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid.

 

Artikel 3

DISTRICTSBESTUUR

 

Het district wordt bestuurd door een college, gekozen door de districtsvergadering en wordt genoemd "het districtsbestuur".

 

Artikel 4

VESTIGING

 

De samenstelling van het districtsbestuur en het postadres van de secretaris zijn bekend bij de KNWU en worden gepubliceerd op www.knwu.nl.

 

Artikel 5

DISTRICTSGRENZEN

 

De districtsgrenzen worden, op voordracht van het Hoofdbestuur, vastgesteld door het Congres. De statutaire zetel is voor verenigingen en stichtingen bepalend voor de indeling. Wijzigingen kunnen slechts worden bewerkstelligd door het Congres van de KNWU, op voorstel van het Hoofdbestuur van de KNWU.

 

 

HOOFDSTUK 2 LEDEN/LIDMAATSCHAP KNWU

 

Artikel  6                           

LEDEN

 

Tot het district behoren:

a.de in het district gevestigde, bij de KNWU aangesloten verenigingen en al hun bij de KNWU geregistreerde leden;

b.de in het district gevestigde, bij de KNWU aangesloten stichtingen en hun bij de KNWU geregistreerde bestuursleden (organisatiestichtingen en stichtingen t.b.v. de landelijke sponsorgroeperingen);

c.de in het district woonachtige ereleden en leden van verdienste.

d.de in het district woonachtige KNWU leden die niet via art. 6 a, b of c reeds tot het district behoren.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel  7                           

LIDMAATSCHAP VAN DE KNWU

 

a.De in art. 6 onder a, b en c genoemde leden kunnen zich aansluiten bij, of lid worden van de KNWU op de wijze, en volgens de voorwaarden, zoals omschreven in het Algemeen Reglement van de KNWU onder hoofdstuk 2.

b.De voor deze procedure benodigde formulieren worden door het secretariaat van het district verstrekt en ingenomen. Voorzien van advies, gebaseerd op met reden omklede argumenten, worden de aanvragen naar het Algemeen Secretariaat van de KNWU te Nieuwegein doorgezonden.

c.Het secretariaat van het district ontvangt formeel bericht van aansluiting respectievelijk van bevestiging van het lidmaatschap van het Algemeen Secretariaat van de KNWU.

d.Indien het Hoofdbestuur van de KNWU een door het district gegeven advies niet zal opvolgen, dan zal het Hoofdbestuur van de KNWU dat gemotiveerd en met reden omkleed schriftelijk kenbaar maken. Wanneer het district zich niet kan vinden in de door het Hoofdbestuur van de KNWU aangevoerde verweren, dan kan zij daartegen binnen 30 dagen na de datum van de schriftelijke motivatie van het Hoofdbestuur bezwaar maken bij het Hoofdbestuur van de KNWU. Het district zal worden uitgenodigd voor overleg.

e.Het districtsbestuur draagt er zorg voor dat de aangesloten verenigingen en stichtingen, alsook de persoonlijke leden, als zodanig kunnen functioneren in het district en hun rechten en plichten reglementair kunnen uitoefenen en nakomen.

 

Artikel  8             

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 

Het lidmaatschap van aangesloten verenigingen en stichtingen of persoonlijke en andere leden eindigt op de wijze zoals omschreven in de statuten van de KNWU. Het districtsbestuur conformeert zich aan de in deze artikelen vastgelegde procedures en ziet er in de tenuitvoerlegging op toe, dat binnen het district overeenkomstig wordt gehandeld.

 

Artikel  9             

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

 

a.Rechten en plichten van leden zoals bedoel in artikel 7 van de statuten van de KNWU en gelden onverkort voor alle afdelingen, districten en haar leden.

b.Daar waar de leden hun rechten en plichten binnen het district moeten uitoefenen ziet het districtsbestuur erop toe, dat zij daartoe in de gelegenheid worden gesteld.

c.Zij ontvangen binnen de daartoe gestelde termijnen uitnodigingen voor districtsvergaderingen, kalendervergaderingen en andere bijeenkomsten die te maken hebben met het functioneren van het district in algemene zin.

 

 

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE INRICHTING

 

Artikel  10           

ORGANEN

 

De tot het district behorende organen van de KNWU zijn:

 

a.    de algemene districtsvergadering;

b.    het districtsbestuur;

c.    commissies en/of personen die krachtens een statutaire dan wel wettelijke bepaling zijn belast met een nader omschreven taak binnen het district en door het Hoofdbestuur van de KNWU dan wel het districtsbestuur bepaalde bevoegdheden

zijn toegekend (bijv. de STDC en/of de consul).

d.    de kascommissie, welke bestaat uit meer dan 1 lid, doch in ieder geval een oneven aantal leden. De kascommissie heeft een controlerende en adviserende functie op het gebied van de financiën.

 

 

Artikel 11                          

SAMENSTELLING BESTUUR

 

Het bestuur van het district is opgedragen aan een college, genaamd "het districtsbestuur".  Het bestuur bestaat uit:

a.de voorzitter;

b.de secretaris;

c.de penningmeester;

d.een lid, de jeugdcommissaris;

e.een algemeen lid.

 

Het bestuur wordt gekozen door de districtsvergadering. Daarbij wordt de voorzitter in functie gekozen en alle andere functies worden door het districtsbestuur verdeeld.

 

Artikel 12                          

VOORDRACHT KANDIDATEN

 

Alle leden worden gekozen uit kandidaten behorende tot het district en voorgedragen door tenminste 10 stemgerechtigde leden op de districtsvergadering of door het zittende districtsbestuur.

 

Artikel 13                          

RESTRICTIE

 

Van aangesloten verenigingen of stichtingen mag slechts één (1) (bestuurs)lid per vereniging/stichting deel uitmaken van het districtsbestuur.

 

Artikel 14                          

AANVAARDING/AFTREDEN

 

Bestuursleden worden gekozen en aanvaarden de bestuursfunctie voor een periode van 4 jaar. De secretaris houdt een te publiceren rooster van aftreden bij. Aftredende bestuursleden kunnen in beginsel herkozen worden voor twee termijnen. Tussentijds gekozen bestuursleden treden, voor wat betreft het aftreden, in de roosterplaats van hun voorganger. De jaren in verschillende functies binnen het bestuur mogen de periode van 12 jaar niet overschrijden.

 

Artikel 15    

BEKENDMAKING KANDIDATEN

 

De namen van de bestuurskandidaten dienen aan de leden van de districtsvergadering bekend gesteld te zijn, samen met de stukken, die hen voor een te houden districtsvergadering dienen te bereiken. De daarbij in acht te nemen termijn bedraagt 4 weken.

 

Artikel 16                          

VERKIEZING BESTUURSLEDEN

 

Tenzij de stemming per acclamatie geschiedt wordt per vacature de kandidaat gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen.

Wanneer bij meervoudige kandidaatstelling de stemmen staken, wordt een tweede stemronde gehouden tussen de twee hoogst geklasseerde kandidaten.  Wanneer ook in dat geval de stemmen staken besluit de voorzitter over herstemmen of loten.

 

Artikel 17            

TUSSENTIJDSE VACATURES

 

Bij tussentijdse vacatures is het districtsbestuur bevoegd onmiddellijk in de vacature te voorzien, met dien verstande, dat de benoemde persoon zijn functie slechts mag uitoefenen tot de eerstvolgende districtsvergadering.

 

 

Artikel 18                          

BESTUURSVERGADERINGEN

 

Het districtsbestuur vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht. Van elke vergadering worden notulen gehouden, die de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

Artikel 19

BESTUURSBEVOEGDHEID

 

Het districtsbestuur is bevoegd in elke spoedeisende aangelegenheid op te treden en legt van zijn handelingen verantwoording af op de eerstvolgende districtsvergadering.

 

 

HOOFDSTUK 4 HET DISTRICTSBESTUUR

 

Artikel 20                          

DE VOORZITTER

 

De in functie gekozen voorzitter leidt de bestuurs- respectievelijk districtsvergaderingen en treedt op als woordvoerder.

Hij houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de ingestelde commissies. Hij bepaalt de data voor de te houden gewone of bijzondere districts- en/of bestuursvergaderingen.

 

Artikel 21                          

DE SECRETARIS

 

De functie van secretaris wordt, in onderling overleg, toebedeeld aan diegene, die op grond van kennis en vaardigheden de administratieve werkzaamheden binnen het districtsbestuur kan uitvoeren.

Hij nodigt uit en notuleert vergaderingen; voert de correspondentie; maakt de jaarverslagen en rapporten en houdt zorgvuldige registratie bij van de aangesloten verenigingen, stichtingen.

Waar niet anders geregeld treedt hij op als vice-voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.

 

Artikel 22

DE PENNINGMEESTER

 

De functie van penningmeester wordt, in onderling overleg, toebedeeld aan diegene, die op grond van kennis en vaardigheden in staat mag worden geacht het financiële beleid van het district te beheersen, het beheer over de districtsgelden te voeren en daarover verslag te doen aan districtsbestuur en –vergadering, de begroting te maken en er toezicht op te houden en een financiële administratie te voeren, zoals die vereist wordt door de penningmeester van de KNWU.

De penningmeester handelt conform de als bijlage van dit reglement bijgevoegde Administratieve Organisatie op basis van de bevoegdheden die eveneens in de bijlage Administratieve Organisatie omschreven zijn.

 

Artikel 23

DE TAKEN VAN HET DISTRICTSBESTUUR

 

Het districtsbestuur functioneert binnen het afgebakende gebied van het district Zuid-Holland in het verlengde van het Hoofdbestuur van de KNWU. Het is belast, naast de in artikel 31 van het algemeen reglement genoemde taken en bevoegdheden, met:

a.het behartigen van de belangen van de wielersport in het algemeen en die van de

b.onder het bestuur ressorterende verenigingen, stichtingen en overige leden in het  bijzonder;

c.het bevorderen van de beoefening van de wielersport;

d.het mede voorbereiden van door het Hoofdbestuur van de KNWU te voeren landelijk beleid en het uitvoering geven daaraan binnen het district;

e.het vertegenwoordigen van het district op het Congres en/of in andere landelijke overlegstructuren;

f.het vertegenwoordigen van de KNWU in provinciale of regionale raden en besturen, waar dat door het bestuur van het district in het belang van de KNWU in het bijzonder en/of in het belang van de wielersport in het algemeen wordt geacht;

g.het bemiddelen in geschillen tussen leden van het district en het nemen van besluiten in deze;

h.het namens het Hoofdbestuur van de KNWU (doen) organiseren van districts- of regiokampioenschappen, mits ingevolge het reglement voor de Wielrensport voldoende licentiehouders daaraan deelnemen.

i.al datgene te doen, wat niet uitdrukkelijk aan anderen is voorbehouden in statuten of reglementen en daarvan verantwoording afleggen aan het Hoofdbestuur van de KNWU.

 

HOOFDSTUK 5 DE CONSUL

 

Artikel 24                          

DE TAKEN VAN DE CONSUL

De consul is namens het districtsbestuur gemandateerd voor alle wedstrijdtechnische aangelegenheden in het district en voor de uitvoering van het nationale wedstrijdtechnische beleid in de breedste zin van het woord. Binnen het district dient hij het districtsbestuur en de districtsvergadering gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake wedstrijdtechnische onderwerpen (voor een uitgebreide taakstelling wordt verwezen naar het functieprofiel Consul).

 

De consul mag geen deel uitmaken van het districtsbestuur.

 

HOOFDSTUK 6 DE DISTRICTSVERGADERING

 

Artikel 25                          

DISTRICTSVERGADERING

 

De districtsvergadering is het hoogste bevoegde orgaan in het district en wordt gevormd door de daartoe door de aangesloten verenigingen en stichtingen aangewezen vertegenwoordigers, alsmede de leden, die op basis van hun persoonlijk lidmaatschap (daaronder ook te begrijpen de ereleden en leden van verdienste van de KNWU) statutair daarvan deel uitmaken.

 

Artikel 26                          

BENOEMING, ONTSLAG EN SCHORSING DISTRICTSBESTUUR

 

Ingevolge artikel 2 en volgende van dit Reglement wordt het bestuur door de districtsvergadering gekozen. De vergadering is ook bevoegd tot ontslag of schorsing van het bestuur en/of haar bestuursleden.

 

Artikel 27                          

VERGADERINGEN

 

De districtsvergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijeen; bij voorkeur eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar, gerelateerd aan de data van de congressen van de KNWU.

 

Artikel 28                          

DATA EN AGENDA VERGADERING

 

De voorzitter van het districtsbestuur stelt de data vast, bepaalt de agenda en de orde van de vergaderingen.

 

Artikel 29

AGENDA

 

Op de agenda van de districtsvoorjaarsvergadering komen in ieder geval de volgende punten voor:

a.jaarverslagen bestuur en commissies;

b.financieel verslag;

c.notulen;

d.begroting;

e.verkiezingen;

f.décharge bestuur.

 

De secretaris draagt er zorg voor dat de uitnodiging, alsmede de agenda tenminste 4 weken voor de vergadering in de Officiële Mededelingen wordt gepubliceerd.

 

Artikel 30                          

TOEGANG

 

Toegang tot de districtsvergadering hebben:

a.het districtsbestuur;

b.alle tot het district behorende leden;

c.leden van het Hoofdbestuur van de KNWU;

d.een ieder die door de voorzitter tot de vergadering wordt toegelaten.

 

Artikel 31                          

DISCUSSIES

 

Tot deelnemen aan de discussies zijn slechts bevoegd diegenen die  gerechtigd zijn hun stem uit te brengen en diegenen die op basis van hun deskundigheid door de voorzitter daarom worden verzocht.

 

Artikel 32

STEMRECHT

 

Op een algemene districtsvergadering hebben stemrecht:

a     twee afgevaardigden per vereniging van de tot het desbetreffende district behorende aangesloten verenigingen;

b     twee afgevaardigden van de tot het desbetreffende district behorende   aangesloten stichtingen en andere rechtspersonen;

c      de tot dat district behorende ereleden en leden van verdienste;

d     de tot dat district behorende leden van de KNWU.

 

     -      Elk van de onder a. en b. genoemde afgevaardigden en de onder c. genoemde leden

            heeft vrij mandaat en brengt één stem uit.

-           Elk van de onder d. genoemde afgevaardigden kunnen gezamenlijk maximaal 3

               stemmen uitbrengen.

     -      De onder d. genoemde aantal afgevaardigden kunnen gezamenlijk nooit meer zijn dan

            het onder a. genoemde aantal afgevaardigden.

 

Met inachtneming van artikel 31.4 van het Algemeen Reglement, zal de stemkracht van de verenigingsafgevaardigden, ongeacht het aantal door hen uit te brengen stemmen, minimaal een/tweede bedragen van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Maximaal een/tweede van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen kan worden toegerekend aan de aangesloten stichtingen, persoonlijke leden, ereleden en leden van verdienste.

 

Op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, welke in meer dan een hoedanigheid stemrecht hebben, kunnen slechts op één enkele, voor aanvang van de vergadering aangekondigde wijze hun stem uitbrengen.

 

 

Artikel  33                         

DE STEMMING

 

De voorzitter bepaalt de orde van stemming. Hij stelt vast hoeveel en wie als de stemgerechtigden aanwezig zijn.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.  Bij schriftelijke stemming wordt tevoren een stembureau benoemd, dat de stemprocedures verder behandelt.

Bij stakende stemming over zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen.  Bij stakende stemming over personen wordt gehandeld overeenkomstig het gestelde in Artikel 16 van Hoofdstuk III.

 

Artikel 34                          

BESLUITEN

 

De districtsvergadering heeft de bevoegdheid bindende besluiten te nemen. Deze besluiten mogen echter niet in strijd zijn met door of namens het Congres en/of Hoofdbestuur van de KNWU uitgevaardigde reglementen, besluiten of instructies.

 

Artikel 35                          

UITNODIGING

 

a. Het districtsbestuur is verplicht jaarlijks tenminste twee districtsvergaderingen te beleggen.

b. Indien het daartoe in gebreke blijft, of indien de gang van zaken zulks vereist, kunnen de leden zelf tot bijeenroepen van een districtsvergadering overgaan. Daartoe is de stemkracht van minimaal twee/derde van de door de verenigingen uit te brengen stemmen of een/tweede van de door de verenigingen uit te brengen stemmen tezamen met een/tweede van de door de stichtingen uit te brengen stemmen vereist.  Indien het fungerende districtsbestuur niet aanwezig is, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ter verkiezing van een nieuw bestuur, na inachtneming van de procedures met betrekking tot kandidaatstelling.

 

Artikel 36                          

COMMISSIES

 

Op initiatief van het districtsbestuur kan de districtsvergadering commissies instellen voor de uitvoering van specifieke taken onder verantwoordelijkheid van het districtsbestuur.

Het voorzitterschap van deze commissies berust bij een lid van het districtsbestuur, met uitzondering van dat van de kascommissie. De taken van de betreffende commissie worden nader in een apart reglement per district geregeld.

 

Artikel 37                          

DISTRICTSREGLEMENT

 

Het district functioneert op basis van een districtsreglement, door de districtsvergadering vast te stellen, of aan te vullen.

 

a.    Alvorens officieel van kracht te worden verklaard, dient het Hoofdbestuur van de KNWU de tekst goed te keuren en te toetsen aan de Statuten en het Algemeen Reglement van de KNWU.

b.    Het districtsbestuur ziet erop toe, dat bij wijzigingen in Statuten en/of Algemeen Reglement van de KNWU, zo nodig de daarmee corresponderende wijzigingen in het districtsreglement worden doorgevoerd.

c.    Indien het district een aanvulling opneemt in het districtsreglement, dient voor het artikel, welke als aanvulling wordt opgenomen, een letter “D” (district) of “A” (afdeling)” te worden geplaatst, gevolgd door het artikel.

d.     

e.     

HOOFDSTUK 7 FINANCIËN

 

Artikel 38                          

MIDDELEN

 

De door de penningmeester van het district te beheren geldmiddelen bestaan uit:

a.de jaarlijkse bijdrage van de KNWU;

b.sponsorgelden;

c.giften;

d.bijdragen  van aangesloten verenigingen/stichtingen, welk jaarlijks in de districtsvergadering wordt vastgesteld.

e.overige baten.

 

Artikel 38a

INCASSO BIJDRAGEN VERENIGINGEN/STICHTINGEN

 

In beginsel draagt het district de eigen verantwoordelijkheid tot het innen van de hiervoor genoemde (artikel 38) geldmiddelen. Indien alle mogelijkheden tot innen zijn aangewend, maar de betalingen nog niet zijn voldaan, dan mag het district op haar verzoek de vordering ter inning neerleggen bij het Uniebureau te Nieuwegein waarna de KNWU de vordering zal overnemen.

 

Artikel 39

VERGOEDINGEN

 

Op basis van een sluitende begroting stelt het districtsbestuur de vergoedingen vast voor te verrichten werkzaamheden door districtsfunctionarissen, alsook reisgeldvergoedingen voor bestuurs- en commissieleden.

 

Artikel 40

JAARREKENING

 

De begroting respectievelijk jaarrekening wordt, na vaststelling, aangeboden aan de penningmeester van de KNWU.

 

Artikel 41                          

VOORBEHOUD BIJ OVEREENKOMSTEN

 

Het districtsbestuur is bevoegd financiële verplichtingen aan te gaan als rechtspersoon, indien zij daartoe gemachtigd zijn binnen de kaders van de door het Hoofdbestuur van de KNWU vastgesteld begroting.

Voor het aangaan van contracten is daarom de handtekening vereist van de voorzitter en de penningmeester van de KNWU.

 

HOOFDSTUK 8 GESCHILLEN

 

Artikel 42                          

GESCHILLEN

 

Het districtsbestuur is bevoegd tot het regelen van geschillen, niet de wedstrijdtechnische betreffende, binnen de districtsgrenzen tussen de leden van het district, rechtspersonen en natuurlijke personen.

 

Tegen uitspraken van het districtsbestuur, mits gebaseerd op degelijke en formele behandeling van de kwestie(s), kunnen betrokken partijen binnen 30 dagen na de uitspraak door het districtsbestuur in beroep gaan bij de Disciplinaire Commissie, conform art. 10.1 onder d Reglement op Commissies.

 

 

Artikel 43                          

WEDSTRIJDTECHNISCHE GESCHILLEN

 

Alle wedstrijdtechnische geschillen, niet zijnde wedstrijdincidenten en/ of overige incidenten zoals bedoeld in hoofdstuk 12 van het Nationaal reglement “Overtredingen, straffen en procedures” worden aan de commissie Jury & Reglementen voorgelegd, die, na overleg met de betrokken sportcommissie, in eerste aanleg tot een uitspraak komt. Tegen deze uitspraak kunnen partijen in hoogste ressort in beroep gaan bij de Disciplinaire Commissie, conform art. 10.1 Reglement op de Commissies. 

 

Artikel 44

 

In geschillen meer dan één afdeling/district betreffende, met uitzondering van geschillen waarbij het Hoofdbestuur van de KNWU partij is, doet de Disciplinaire Commissie in eerste aanleg uitspraak. Tegen deze uitspraak kunnen de afdeling/districten in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

 

Geschillen waarbij het Hoofdbestuur van de KNWU partij is, worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep.

 

HOOFDSTUK 9 OPHEFFING DISTRICT

 

Artikel 45                          

ONTBINDING VAN HET DISTRICT

Bij opheffing van het district door de KNWU worden de bezittingen van het district overgedragen aan het Hoofdbestuur van de KNWU.

 

a.            Besluiten tot ontbinding van het district kunnen slechts worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Congres, waarin tenminste drieëntwintig (23) stemgerechtigde leden van het Congres aanwezig zijn blijkens de presentielijst.

b.            De oproeping tot een vergadering van het Congres ter behandeling van een voorstel tot ontbinding van het district dient de volledige tekst van zulk voorstel te bevatten en dient tenminste zes weken voor de dag van die vergadering schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de leden van het Congres.

c.             Oproeping en tekst dienen eveneens te worden opgenomen in de officiële mededelingen van het district, tenminste drie weken voor de desbetreffende vergadering van het Congres.

d.            Indien in de desbetreffende vergadering het aantal der aanwezige stemgerechtigde leden blijft beneden drieëntwintig, dan kan in een volgende vergadering van het Congres – door het Hoofdbestuur bijeen te roepen binnen vijf weken na de juist bedoelde vergadering – over het voorstel worden besloten met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

e.            Het Congres dat tot ontbinding besluit, bepaalt tevens de wijze van afwikkeling en beslist over de aanwending van een eventueel batig saldo. Met de vereffening zal het Hoofdbestuur, of een door deze aan te wijzen delegatie, zijn belast.

f.             Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

 

HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALING

 

Artikel 46            

SLOTBEPALING    

 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en de beslissing niet aan andere KNWU-organen is voorbehouden, treedt het districtsbestuur, na overleg en goedkeuring van het Hoofdbestuur van de KNWU, regelend en beslissend op.

 

 

 

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene districtsvergadering

 

 

d.d. .................2014

 

Voorzitter districtsbestuur:     P. van Heijningen                 ………………………

                                                                                      (handtekening)

 

 

 

 

 

Secretaris districtsbestuur:      B. Hiep                                ………………………

                                                                                                   (handtekening)

 

 

 

 

 

Aan het bepaalde in artikel 37 van hoofdstuk V is voldaan.

Aldus vastgesteld door het Hoofdbestuur van de KNWU

 

 

d.d. ................2014

 

 

Namens het Hoofdbestuur van de KNWU:   ....................                            ………………………

                                                                             (naam)                                (handtekening)

 

 

 


 

BIJLAGE: ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE KNWU DISTRICT ZUID-HOLLAND

 

DOEL

In artikel 22 van het districtsreglement staat de rol van de penningmeester omschreven.

Doel van deze beschrijving is om nader invulling te geven aan de uitvoering van budget, registratie, verslaglegging, autorisaties en controle van de administratie van het district.

 

BUDGET

De penningmeester stelt jaarlijks een budget dat een goed inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven van het district en de te verwachten financiële positie.

De kosten worden op per soort gedetailleerd  in het budget opgenomen waarbij een verschil wordt gemaakt tussen vaste kosten (vergaderingen consul etc) variabele kosten (kilometers etc) en projecten

Voor zover bekend dienen projecten per stuk in de begroting te worden opgenomen. Indien het ter beschikking staande bedrag voor projecten niet volledig is bestemd wordt het restant als nader te bestemmen project opgenomen.

Bij de samenstelling van het budget wordt rekening gehouden met een realistische verwachting van inkomsten en uitgaven.

Afschrijvingen vinden plaats op basis van 20 % per jaar of zoveel korter als in specifieke gevallen nodig is (computer apparatuur).

 

REGISTRATIE

De administratie wordt zodanig ingericht dat een goed overzicht kan worden verkregen van de uitgaven versus het goedgekeurde budget.

Er dient een afzonderlijk project administratie gevoerd te worden – ter keuze van de penningmeester in de boekhouding of als sub administratie- die een goed inzicht geeft in het verloop van de projecten c.q. de financiële stand van het project.

Projecten dienen gebaseerd te zijn op een door het bestuur goedgekeurd besluit waarbij de aard van het project en bestemde bedrag worden aangegeven.

Uitsluitend op deze wijze  goedgekeurde projecten kunnen in de administratie worden opgenomen.

De administratie dient autorisatie van de projecten overzichtelijk vast te leggen.

De inkomsten uit fotofinish en transponders dient zodanig te zijn dat inzicht wordt gegeven van welke wedstrijden deze afkomstig zijn en wie verantwoordelijk is geweest voor de inning en afdracht aan de penningmeester.

Alle stukken worden overzichtelijk gearchiveerd zodat controle eenvoudig kan plaats vinden.

De penningmeester ontwerpt en onderhoudt standaard templates voor het declareren van kosten bij he district.

 

VERSLAGLEGGING

De penningmeester brengt periodiek verslag uit aan het bestuur over de voortgang van budget en realisatie van de inkomsten en uitgaven inclusief de financiële positie.

Na goedkeuring door het bestuur worden deze gegevens ter beschikking gesteld aan de ledenvergadering.

In het voorjaar worden zowel het budget voor het betreffende jaar alsmede de realisatie van het afgelopen jaar gepresenteerd en ter beschikking gesteld van de vergadering.

Bij het budget voor het nieuwe jaar zullen middels vergelijkende cijfers ook het budget van het jaar daar voor worden opgenomen.

 

AUTORISATIE

De penningmeester is bevoegd om zelfstandig betalingen te doen voor zover deze vallen binnen het goedgekeurde budget en het bedrag van € 1.000 (duizend) per keer niet overschrijden.

Betalingen boven € 1.000 binnen budget dienen getekend te worden door de penningmeester én door de voorzitter of de secretaris van het district.

Betalingen die er toe leiden dat de betreffende budgetregel met meer dan 5% wordt overschreden kunnen uitsluitend plaats vinden nadat hiervoor een bestuursbesluit is genomen. Dit besluit dient schriftelijk te worden vastgelegd en in de administratie te worden opgenomen.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 3 weken na ontvangst van het betreffende document (declaratie of factuur) door de penningmeester te worden gedaan.

Indien betaling niet binnen de onder lid d genoemde termijn kan plaats vinden legt de penningmeester vast waarom dit niet heeft plaats gevonden.

 

 

 

CONTROLE

De kascontrole commissie stelt jaarlijks –voorafgaande aan de voorjaarsvergadering- een onderzoek in naar de financiële verantwoording van het verstreken jaar en de toepassing van de Administratieve Organisatie.

Alle voor de controle nodige bescheiden zullen door de penningmeester tijdig ter beschikking worden gesteld.

Op verzoek van de districtsvergadering of op eigen initiatief kan de commissie speciale onderzoeken doen. (Bijv. effectiviteit van één of meerdere projecten).

De commissie rapporteert haar bevindingen aan de districtsvergadering en geeft daarbij een advies om de penningmeester te dechargeren voor de gevoerde administratie.